Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Imiołczyk prowadząca działalność pod firmą FRENSYS END FRENSYS KOMPANY adres: ul. Jana Brzechwy 1 (14-240) Susz, posiadająca REGON: 38697724700000, NIP: 5862359351  (dalej: ,,Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów Administratora, za które to interesy uznajemy:
 1. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego umieszczone na stronie https://wiolkawalaszczyk.pl/kontakt/,
 2. prowadzenie dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem oraz załatwienie sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwracają,
 3. obsługę przekazanych wniosków i żądań składanych przez Panią/Pana udostępnionymi kanałami,
 4. ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przez roszczeniami.
 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu komórkowego.
 1. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące pomoc prawną, inni profesjonalni doradcy, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wskazanych w ust. 2 celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów): okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO, z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 5. Podanie i umożliwienie Administratorowi przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.